Trainingsreglement voor de trainingen van Joop Bockmeulen

Inschrijven, deelname en betaling.
De aanmelding voor een trainingsreeks dient te geschieden door middel van de volledige invulling en ondertekening van het formulier.
Een lesuur bestaat uit 50 minuten.
De betaling vindt plaats contant of per bank (na de eerste lesweek).
Trainingsgeld moet worden voldaan voor de aangegeven datum op het formulier.
Geen of achtergestelde betaling geeft de trainer recht om een lid te weigeren in de les.
Inschrijving en ondertekening van het opgave formulier verplicht tot betaling van de cyclus.
Deelname aan de training is op eigen risico.
Om deel te nemen aan tennislessen moet je lid zijn van TC Nieuwenhagen en de contributie voor het betreffende jaar hebben voldaan.
 
Proefles en tussentijds aanmelden.
Voordat je een lesreeks aangaat, mag iedereen een keer gratis komen proberen.
Tijdens deze proefles kun je gebruik maken van een “leen racket”.
Tussentijds aanmelden kan indien hier ruimte voor is. Betaling wordt per situatie berekend.

Ziekte/ afwezigheid van de trainer
Indien door ziekte van de trainer de lessen geen doorgang vinden dan worden deze lessen ingehaald of vervangen door een andere train(st)er.
Bij langdurige ziekte wordt gezocht voor een vervangende train(st)er.
Mocht dit niet mogelijk zijn vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

Inhalen ziekte / blessure / afwezigheid van de deelnemer
Het missen van lessen door eigen toedoen (ziekte, feestjes, andere bezigheden) is voor eigen rekening.
Meld je altijd af bij je trainer.
Indien je jezelf 24 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld, kan er gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen.
Een garantie is dit echter niet.
Bij tussentijdse beëindiging van de lesperiode blijft men het lesgeld verschuldigd voor de afgesproken periode.
Bij beëindiging van de lessen, nadat men zich heeft ingeschreven en ondertekend blijft men het lesgeld verschuldigd.
Bij een langdurige blessure wordt elke situatie apart bekeken.
 
Uitval door het weer
Zomertraining: Een eerste les die door weersomstandigheden niet door kan gaan zal niet worden ingehaald.
Een tweede les die uitvalt door weersomstandigheden wordt ingehaald. Een derde les niet, en een vierde wel.
Er worden maximaal 2 trainingen ingehaald die komen te vervallen wegens slechte weersomstandigheden.
Het uitvallen van lessen door onvoorzienbare omstandigheden (bijvoorbeeld regen of ziekte) worden gedragen
door de klant en door de trainer.
Het is niet realistisch om alle gemiste trainingen in te halen.

Planning
Tijdens de vakanties en/of feestdagen wordt getracht geen lessen in te plannen.
Door de verschillende vakanties is het mogelijk dat er les wordt gegeven tijdens een schoolvakantie.
Het verzorgen van een inhaalles kan ook tijdens schoolvakanties geschieden.
De trainingsgroepen worden samengesteld door de trainer aan de hand van het opgave formulier.
Joop Bockmeulen draagt de zorg voor een indeling naar niveau.
De trainer is verplicht met goed materiaal en inzet de les te verzorgen.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Joop Bockmeulen.